1.Wykonanie przeglądu budynku w szczególności kontrolując:
elemnty konstrukcyjne budynku (fundamenty, ściany, stropy, dach, schody),
pokrycia dachowe,
elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady, loggie i balkony,
stolarka/ślusarka okienna/drzwiowa,
instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej,
elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzające ścieki z budynku,
elementy instalacji elektrycznej (zabezpieczenie dostępu i stan tabli i wyłączników prądu),
instalacja gazowa (zabezpieczenie głównych kurków gazowych),
urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
otoczenie budynku.

2. Sporządzenie protokołu z przebiegu kontroli okresowej obiektów, obejmujących głównie:
stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,
zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

3. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej do protokołów z przebiegu kontroli okresowej obiektów.

4. Zawiadomienie pisemne właściwego organu - Inspektorat Nadzoru Budowlanego, o przeprowadzonej kontroli budynku przez osobę uprawnioną do wykonania przeglądu.

5. Wpis do Książki Obiektu Budowlanego adnotacji o wykonanym obowiązkowym przeglądzie budynku przez osobę uprawnioną do wykonania kontroli.