1.Wykonanie przegl?du budynku w szczeglno?ci kontroluj?c:
elemnty konstrukcyjne budynku (fundamenty, ?ciany, stropy, dach, schody),
pokrycia dachowe,
elementy odwodnienia budynku oraz obrbek blacharskich,
urz?dzenia zamocowane do ?cian i dachu budynku,
zewn?trzne warstwy przegrd zewn?trznych (warstwa fakturowa), elementy ?cian zewn?trznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady, loggie i balkony,
stolarka/?lusarka okienna/drzwiowa,
instalacja centralnego ogrzewania, ciep?ej i zimnej wody u?ytkowej,
elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzaj?ce ?cieki z budynku,
elementy instalacji elektrycznej (zabezpieczenie dost?pu i stan tabli i wy??cznikw pr?du),
instalacja gazowa (zabezpieczenie g?wnych kurkw gazowych),
urz?dzenia stanowi?ce zabezpieczenie przeciwpo?arowe budynku,
otoczenie budynku.

2. Sporz?dzenie protoko?u z przebiegu kontroli okresowej obiektw, obejmuj?cych g?wnie:
stanu technicznego elementw budynku obj?tych kontrol?,
rozmiarw zu?ycia lub uszkodzenia elementw,
zakresu robt remontowych i kolejno?ci ich wykonywania,
metod i ?rodkw u?ytkowania elementw budynku nara?onych na szkodliwe dzia?anie wp?yww atmosferycznych i niszcz?ce dzia?anie innych czynnikw,
zakresu nie wykonanych robt remontowych zaleconych do realizacji w protoko?ach z poprzednich kontroli okresowych.

3. Sporz?dzenie dokumentacji fotograficznej do protoko?w z przebiegu kontroli okresowej obiektw.

4. Zawiadomienie pisemne w?a?ciwego organu - Inspektorat Nadzoru Budowlanego, o przeprowadzonej kontroli budynku przez osob? uprawnion? do wykonania przegl?du.

5. Wpis do Ksi??ki Obiektu Budowlanego adnotacji o wykonanym obowi?zkowym przegl?dzie budynku przez osob? uprawnion? do wykonania kontroli.